Launch Apollo Studio


PROTOCOL

SQLiteDatabase

public protocol SQLiteDatabase

Methods

init(fileURL:)

init(fileURL: URL) throws

createRecordsTableIfNeeded()

func createRecordsTableIfNeeded() throws

selectRawRows(forKeys:)

func selectRawRows(forKeys keys: Set<CacheKey>) throws -> [DatabaseRow]

addOrUpdateRecordString(_:for:)

func addOrUpdateRecordString(_ recordString: String, for cacheKey: CacheKey) throws

deleteRecord(for:)

func deleteRecord(for cacheKey: CacheKey) throws

deleteRecords(matching:)

func deleteRecords(matching pattern: CacheKey) throws

clearDatabase(shouldVacuumOnClear:)

func clearDatabase(shouldVacuumOnClear: Bool) throws
Edit on GitHub